Policy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, mailadress mm. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ge dig en så bra service som möjligt när du använder våra gratis tjänster. Vi tar emot dina uppgifter från dig vid inskickning av ett länktips. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt uttryckliga samtycke som du ger vid inskickningen av ditt/dina länktips. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallas. Dina uppgifter kommer att sparas tills dess att du uttryckligen begär dessa raderade/överförda. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Google genom deras analytiska verktyg. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Jonas Andersson, telefon +4673 – 702 98 41. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon +4673 – 702 98 41. Du når vårt dataskyddsombud på telefon +4673 – 702 98 41. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om Dataskyddsförordningen(GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Kontakta oss